PDPKK Imanuel 11 Januari 2024 Misa Syukur Awal Tahun 2024 Paroki Santo Yakobus Surabaya

PDPKK Imanuel 11 Januari 2024 Misa Syukur Awal Tahun 2024 Paroki Santo Yakobus Surabaya