PDPKK Imanuel 27 Juni 2024 EL Shaddai Allah Maha Kuasa Paroki Santo Yakobus Surabaya

PDPKK Imanuel 27 Juni 2024 EL Shaddai Allah Maha Kuasa Paroki Santo Yakobus Surabaya