KTM 17 Agustus 2023 KTM Youth Day 2023 Paroki Santo Yakobus Surabaya

KTM 17 Agustus 2023 KTM Youth Day 2023 Paroki Santo Yakobus Surabaya