KTM 22 Agustus 2023 Loving God is Everything Paroki Santo Yakobus Surabaya

KTM 22 Agustus 2023 Loving God is Everything Paroki Santo Yakobus Surabaya