KTM 30 Januari 2024 Gembala Yang Baik Paroki Santo Yakobus Surabaya

KTM 30 Januari 2024 Gembala Yang Baik Paroki Santo Yakobus Surabaya