PDPKK Imanuel 23 Agustus 2023 Umat Tuhan dalam Peperangan Paroki Santo Yakobus Surabaya

PDPKK Imanuel 23 Agustus 2023 Umat Tuhan dalam Peperangan Paroki Santo Yakobus Surabaya