Pendaftaran SKS (Sanggar Kitab Suci) 2023 (sampai 7 Mei)

Loading Events

PENDAFTARAN PESERTA SKS 2023

Yuk adik-adik daftar SKS 2023 sesuai wilayah masing- masing ya :

1. Paulus ke Ms. Mona 08123046553

2. Maria ke Ms. Lisa
08123518431

3. Petrus ke Kak Linda
08123514401

4. Yohanes Rasul ke Ms.Novia
082233408109

5. FA ke kak Ninik
0881027476302

6. YCK ke
– a. Kak Cynthia Halim
08113291777
– b. Kak Maggie
081235974188

7. Anna ke Bu Liyani
085100137808

8. ThomasMore ke
1. Kak Yustine – 082328438286
2.Kak Maria – 082233348800

9. Timotius ke
– 1. Bu Maria H
082231138125
– 2. Kak Yunita Felix
08113547735

10. Joachim ke
Kak Maureen 082142287227

11. Agustinus ke Kak Lusia
081216449149

12. Joseph ke Ms.Vonny
08155098358

Ditunggu yaaa

 

#sks #sanggarkitabsuci #paroki #umum #santoyakobus #saya #katolik

Share This Story, Choose Your Platform!